Vaatimus Petteri Orpolle/valtiovarainministeriölle

Lähetin Petteri Orpolle asiakkaani puolesta alla olevan vaatimuksen. Valtiovarainministeriö rikkoo lakia karkealla tavalla jatkamalla Arsenalin selvitystilaa. Tilanne on omituinen ottaen huomioon VM:n moitteet Mehiläisen apukunnalle ja Kittilään, missä VM näkee vakavia lain rikkomisia. Orpolle voisi lähilasit olla paikallaan tai linssin vahvuutta olisi hyvä tarkistaa, koska omassa pesässä olevat huomattavan vakavat ihmisoikeuksien rikkomiset eivät ole tutkaan tarttuneet.
Mielenkiintoista asiassa on myös, että VM ei ole lainkaan vastannut vaatimukseen. Lakikirjasta on vaikea löytää hyväksyttävää perustetta VM:n toiminnalle, tämä voi olla syy hiljaisuuteen, ovat muuten tavanneet reagoida kohtuu ripeästi.
Seuraava askel on haastaa VM käräjille. Asiakkaani joutuu hakemaan tuomioistuimelta ohjausta VM:lle miten perusoikeuksia kunnioitetaan ja osakeyhtiölakia luetaan. Tilanne on uusi ja mielenkiintoinen. Kykeneekö tuomioistuin velvoittamaan valtion noudattamaan lakia. Kohta nähdään. Vastuukysymykset ovat oma lukunsa. Poliisilla on asiaan liittyvät tutkintapyynnöt pöydällä.

Arsenalin selvitystila
Vaadin Arsenalin selvitystilan lopettamista ja yhtiön purkamista, koska selvitystilan jatkaminen on lainvastaista. Selvitystilamenettelyä on keinotekoisesti pitkitetty, minkä seurauksena sillä on loukattu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklaa sekä perustuslain säännöksiä, jotka takaavat minulle oikeuden ihmisarvoiseen elämään. Olen saattanut valtiovarainministeriön vastuunalaisten henkilöitten toiminnan poliisin tutkittavaksi epäiltynä törkeänä pahoinpitelynä ja törkeänä virka-aseman väärinkäyttönä.
Perustelut
Arsenal on asetettu selvitystilaan Matti Vanhasen hallituksen päätöksellä 25.9.2003.
Arsenalin selvitystilaan sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä, joiden mukaan OYL 20 luku 9 §: ”Selvitysmiehet hoitavat yhtiön asioita selvitystilan aikana. Heidän tulee mahdollisimman pian muuttaa rahaksi selvitystä varten tarvittava määrä yhtiön omaisuutta ja maksaa yhtiön velat. Yhtiön liiketoimintaa saadaan jatkaa ainoastaan siinä määrin kuin tarkoituksenmukainen selvitys sitä vaatii. Selvitysmiesten toimikausi jatkuu toistaiseksi. OYL:n 20 luku 15 §: ” Yhtiön velkojille haetun julkisen haasteen määräpäivän jälkeen selvitysmiesten tulee, sitten kun kaikki tiedossa olevat velat on maksettu, jakaa yhtiön omaisuus.”
Arsenalin liiketoiminnasta säädetään laissa valtion vakuusrahastosta (kumottu) ”Rahasto voi omistaa osakkeita valtion tai rahaston määräysvallassa osakeomistuksen perusteella olevassa osakeyhtiössä,jonka tarkoituksena on valtion tai rahaston tukitoimien kohteena olevalle pankille kuuluvan tai tällaisesta pankista viranomaisen päätöksellä erotetun omaisuuden tai vastuiden ostaminen tai muu hankkiminen ja hoitaminen sekä myyminen tai muu luovuttaminen (omaisuudenhoitoyhtiö)
Arsenalilla ei ole oikeastaan mitään tavanomaista liiketoimintaa, koska sen tehtävä on määritetty laissa. Yhtiö suorittaa pankkikriisiin liittyvää julkista tehtävää, mikä käytännössä ja suoraan laista ilmenevästi on ottaa vastaan kriisipankeista saatu omaisuus ja myydä se.
Arsenalin tase, eli omaisuus oli vuonna 1994 yhteensä vajaat 5 miljardia. Tällä hetkellä yhtiön taseessa on realisoitavaa omaisuutta enää alle 10 000 euroa. Kyseessä on tase-erä nimeltään ”perittävät saamiset”. Eräs sijoittaja tarjoutui ostamaan tämän erän Arsenalilta keväällä 2017 500 000 eurolla, Arsenal ei myynyt.
Arsenalin selvitysmiehet, kieltäytyessään myymästä tätä varallisuuserää, toimivat vastoin osakeyhtiölakia ja vakuusrahastolakia. Arsenalin tehtävänä alun perin on ollut sen haltuun saaman omaisuuden realisointi. Selvitystilassa tämä velvoite on vahvistunut, koska selvitystilan tarkoituksena on omaisuuden realisointi, velkojen maksu ja yhtiön purkaminen. Arsenalilla ei ole mitään muuta lakiin perustuvaa tehtävää.
Arsenalin selvitysmiesten toimiohjeenaan käyttämä selvitysintressin toteuttaminen ei perustu lakiin eikä se oikeuta pitkittämään selvitystilaa. Nyt tämä selvitysintressi ja sen toteuttaminen on aiheuttanut Suomea sitovien ihmisoikeussopimusten räikeän rikkomisen samalla kun perustuslaissa taattuja oikeuksiani loukataan. Mikään lakiin perustumaton intressi ei oikeuta selvitystilan jatkamista ja oikeuksieni tällaista loukkaamista.
Mikäli valtio ei välittömästi päätä lopettaa Arsenalin selvitystilaa ja purkaa yhtiötä, saatan asian tuomioistuimen tutkittavaksi joko yksin tai yhdessä poliisille esittämieni rikosepäilyjen kanssa. Vaadin teiltä vastausta 1.12.2017 mennessä. Vastauksen antamatta jättäminen ei estä asian saattamista tuomioistuimen tutkittavaksi.
xx
—–