Trumpin kunnia

Hesarin NYT-liite julkaisi tuoreeltaan kuvan presidentti Trumpista yhdessä sian kuvan kanssa osiossa Identtiset kaksoset, hehän ovat kuin kaksi marjaa. 

Sian kuvan alle oli merkitty ”sika” ja tämän alle Donald Trump, presidentti. Donald Trumpin kuvan alle oli merkitty ”eläinkirjan sika”.

Rikoslain 24 luvun 9 §:ssä säädetään kunnianloukkausrikoksen tunnusmerkistöstä seuraavaa: 

Joka

1) esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka

2) muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista,

on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon.

Kunnianloukkauksesta tuomitaan myös se, joka esittää kuolleesta henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan kärsimystä ihmiselle, jolle vainaja oli erityisen läheinen.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

Kunnianloukkauksena ei myöskään pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

Kunnianloukkaus on asianomistajarikos kuitenkin niin, että määrätyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa valtakunnansyyttäjä voi määrätä teon syytteeseen

Rikoslain 24:12:  Syyttäjä ei saa nostaa syytettä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, kunnianloukkauksesta eikä törkeästä kunnianloukkauksesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi. Valtakunnansyyttäjä voi kuitenkin antaa määräyksen syytteen nostamisesta, jos rikos on tapahtunut joukkotiedotusvälinettä käyttäen ja erittäin tärkeä yleinen etu vaatii syytteen nostamista.

Tällainen erittäin tärkeä yleinen etu, joka vaati asianomistajarikoksen syyttämistä, oli mm. ns. Kittilä-jutun alkusuoralla, kun valtakunnansyyttäjä käski syyttää Jouni Palosaarta luottamusaseman väärinkäyttörikoksesta, joka nyt käräjillä hylättiin. Tärkeä yleinen etu liittyi jollakin tavalla Kittilän rinteisiin ja siellä pyöriviin hisseihin.

Olisiko nyt olemassa Kittilään rinnastettava tärkeä yleinen syy, kun Hesari solvaa USA:n istuvaa presidenttiä?

Hesarin teko on kiistatta jotakin, joka halventaa Trumpia. Kyse ei ole artikkelista, jossa arvioidaan hänen poliittista toimintaansa, vaan valokuvaparista, jolla halutaan ilmaista, että Trump on sika. Siaksi nimittely on loukkaavaa ja halventavaa eikä sille tässä tapauksessa löydy mitään sellaista perustetta, joka mahdollistaisi tällaisen nimittelyn. 

Hesarin teko kohdistuu suoranaisesti Trumpin persoonaan, ei hänen tekemisiinsä. Kyse on ihmiseen kohdistuvasta loukkauksesta, ei ihmisen toiminnan arvostelusta. Tällä tulisi olla merkistystä asiaa arvioitaessa. 

Johtavien poliitikkojen toimintaa tulee voida arvostella ja arvioida hyvin kriittisin sävyin, myös shokeeraavasti, mutta milloin kyse on henkilöön kohdistuvasta arvostelusta, mikään järkevä argumentti ei puolla tällaisia ylilyöntejä, mitä Hesari teki. 

Kyse on hyvin näkyvästä vaikuttamisesta ja tällä vaikuttamisella tulee olla vastuu. Valtakunnansyyttäjän tulisi saattaa Hesari teostaan vastuuseen tai ainakin perustellusti argumentoida, miksi näin ei tehdä. 

Myös Trumpilla on oikeus kunnian suojaan.