Eurooppalaista kidutusta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT antoi 31.5.2018 tuomion jutussa Abu Zubaydah v. Lithuania, jossa Liettuan katsottiin loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen EIS 3 artiklaa (kidutuksen vastainen artikla).

Tuomio löytyy kokonaisuudessaan EIT:n sivuilta ja on mielenkiintoista luettavaa monella tapaa. USA:n viranomaiset siirsivät aikanaan terroristiepäiltyjä Guantanamon vankilaan, kunnes syntyi vaara, että USA:n tuomioistuimet hyväksyisivät vangeille oikeuden saattaa vangitseminen tuomioistuimen tutkittavaksi. Konsultoituaan oikeusministeriötä, CIA päätti siirtää vangit ”turvallisempiin” kohteisiin, erilaisiin mustiin aukkoihin ympäri maailmaa, missä ei ollut vaaraa, että vangit pääsisivät esittämään asiaansa tuomioistuimille. Vangit siis kopitettiin ilman oikeudenkäyntiä ja hukattiin salaisiin pidätys/kuulustelukeskuksiin, yksi niistä Liettuassa.

EIT tutki vangitun valituksen kidutusartiklan kahden eri näkökulman kannalta: onko Liettua loukannut vangin oikeutta saattaa häneen kohdistunut epäilty 3 artiklan loukkaus tehokkaaseen tutkintaan, jossa asia olisi selvitetty ja toisaalta onko vanki joutunut materiaalisen loukkauksen kohteeksi. Molemmin osin Liettuan toiminta tuli tuomituksi. 

EIT lausui Liettuan velvoitteen osalta seuraavaa: ”The Court would further underline that the securing of proper accountability of those responsible for enabling the CIA to run Detention Site Violet on Lithuanian territory is conducive to maintaining confidence in the adherence of the Lithuanian State’s institutions to the rule of law. The applicant and the public have a right to know the truth regarding the circumstances surrounding the extraordinary rendition operations in Lithuania and his secret detention and to know what happened at the material time. A victim who has made a credible allegation of being subjected to ill-treatment in breach of Article 3 of the Convention has the right to obtain an accurate account of the suffering endured and the role of those responsible for his ordeal.”

Valtiolla on velvoite aktiivisesti selvittää mahdollinen kidutuksenomainen toiminta alueellaan, kun uskottava väite siitä esitetään.

Kidutusartiklan materiaalisen loukkaamisen osalta EIT totesi: ”Thus, Article 3 of the Convention does not refer exclusively to the infliction of physical pain but also to that of mental suffering, which is caused by creating a state of anguish and stress by means other than bodily assault (see El-Masri, cited above, § 202; and Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland, cited above, §§ 509-510).

Kidutusartiklan vastainen toiminta ei tarkoita yksin fyysistä kivun aiheuttamista, vaan se voi täyttyä myös henkisen kärsimyksen perusteella. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa valtio toimii tavalla, jolla murretaan henkilön psyyke tavalla tai toisella.

Edellä kuvatulla menettelyllä on liityntä myös Suomen valtion toimintaan tapauksessa, joka on vireillä Helsingin käräjäoikeudessa. Kyse on erään yksityishenkilön vaatimuksesta valtiota kohtaan liittyen omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalin toimintaan.

Tapaukseen liittyen psykiatrian erikoislääkäri on lausunut seuraavaa: ”Käsitykseni mukaan kantajan vaikea-asteiset ja työkyvyttömyyttä aiheuttavat psyykkiset oireet johtuvat häneen kohdistuneesta pitkäaikaisesta, jopa järjestelmälliseksi luonnehdittavasta institutionaalisesta kiusaamisesta, jonka suorittajina ovat omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal ja sen hallitsemat konkurssipesät. Esitietojen ja tutkimushavaintojen välillä ei ole ristiriitaa. Olen asettanut hänelle diagnoosit F43.1 traumaperäinen stressihäiriö, F32.2 vaikea-asteinen masennustila ilman psykoottisia oireita, F41.1. yleistynyt ahdistuneisuushäiriö sekä edellä mainittujen diagnoosien syynä T74.3 henkinen pahoinpitely. Pahoinpitely on aiheuttanut Henkilölle merkittävää psyykkistä kärsimystä ja toimintakyvyn alentumisen sekä hoidontarpeen.”

Katson, että valtion toiminta tässä tapauksessa loukkaa EIS 3 artiklan kidutuksenvastaista artiklaa ottaen huomioon edellä kuvatussa Liettuaa koskevassa tapauksessa esitetyt perusteet. Kidutuksenomaista toimintaa on ihmisen psyyken tuhoaminen valtion toimesta tavalla, joka valtiovarainministeriön ohjaama Arsenal on tässä ja varsin monessa muussakin asiassa tehnyt.